Project Description

Book Launch! Cora – Gaisgeach nan Gràineag!

Live Event

    • 26th February at 10:00 – 10:45 am
    • Central Library, 15 Mill St, PA1 1ND
    • Tickets – £6

Gaelic: Cora – Gaisgeach nan Gràineag! Tha Cora air ais san eilean, aig taigh Granaidh-aiseig, an t-àite as fheàrr leatha san t-saoghal. Tha gràineag bhochd feumach air cuideachadh, ach dè ’s urrainn do Chora a dhèanamh dhi? Le òrain, spòrs agus beagan taice bho Phaella, dè dh’fhaodadh a dhòl ceàrr? Dealbh-chluich Gàidhlig, le pupaidean ‘son clann aois 4-7 (15 mion.) Bùth-obrach an dèidh làimh (30 mion.) Bidh leabhar Cora – Gaisgeach nan Gràineag ri cheannach cuideachd. Bha a’ chlann air am beò-ghlacadh leis na pupaidean agus an stòiridh – sgoinneil!’ – Pàrant le clann ann am P1 & P3

English: Cora – Hedgehog Hero! Cora is back on the island, at Granny Ferry’s house, her favourite place in the world. A poor hedgehog needs help but what can Cora do? With songs, fun and a little help from Paella, granny’s cat, what could go wrong? Gaelic puppet show for 4-7 year olds (15 mins). Workshop – also in Gaelic – afterwards (30 mins). The Gaelic book Cora – Gaisgeach nan Gràineag will be available to buy. “The children were transfixed by the puppets and the story – fantastic!” – A parent with children in P1 & P3.

Cartoon image of a girl with black hair, a ginger cat, a hedge hog, a small bird and a crab.